Μελέτες δημοσίων έργων

Για να είναι κανείς μελετητής έργων του Δημοσίου, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Για την εγγραφή στο μητρώο μελετητών, απαιτείται να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος ΤΕΕ, να έχει συμπληρώσει τεσσερα (4) χρόνια από την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματός του, να μην εργάζεται σε Αναθέτουσα Αρχή με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής, να μην εργάζεαι σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής, με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε εταιρείες μελετών, να μην έχει ατομική εργοληπτική επιχείρηση ή να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας ή διαχειριστής ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ή νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας γραμμένης στο ΜΕΕΠ, να μην είναι γραμμένος στο ΜΕΚ, να μην παρέχει τις υπηρεσίες του με οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, να μην έχει εκδοθεί σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση.

Οι όροι και η διαδικασία με την οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών έργων του Δημοσίου σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών, ορίζονται στο Νόμο 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". 

Οι κατηγορίες μελετών ανάλογα με το περιεχόμενό τους καθορίζονται στο άρθρο 2 του παραπάνω νόμου. Το 2003 είχε ψηφιστεί ο Ν.3164, ο οποίος ρύθμιζε τα παραπάνω θέματα, αλλά μετά από έντονη παρέμβαση του ΤΕΕ, τέθηκε σε αναστολή έως το τέλος του 2004. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση νέου σχεδίου νόμου που τροποποιεί το Ν.3316/2005, ενώ από 2/7/2011 έχουν καταργηθεί τα κατώτατα όρια αμοιβών στις μελέτες του Δημοσίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 ΣΤΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ