Στατικές μελέτες μεταλλικών κατασκευών

Η επιλογή μεταλλικού φορέα για την φέρουσα δομή ενός κτιρίου επιφέρει αρκετά οφέλη σε σχέση με μια συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε κάποια είδη κατασκευών, όπως για κάποιες βιομηχανικές κατασκευές, η επιλογή του χάλυβα είναι επιβεβλημένη. 

Πέρα από τις εξαιρετικές τεχνικές ιδιότητες που έχει ο χάλυβας, μια μεταλλική κατασκευή μπορεί να μειώσει αισθητά τη διάρκεια διεκπεραίωσης των οικοδομικών εργασιών και το κόστος κατασκευής. 

Δεν είναι, άλλωστε τυχαίο, ότι η μεταλλική κατασκευή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις κατασκευές. Σημαντική θεωρείται όμως και η επιλογή του κατάλληλου Μηχανικού – Μελετητή για τη στατική μελέτη μεταλλικών κατασκευών και κτιρίων. 

Στα πλαίσια εκπόνησης μίας στατικής μελέτης πραγματοποιούμε πέραν από τη διαστασιολόγηση των μελών της κατασκευής και την παραγωγή των αντίστοιχων τευχών και των τεχνικών σχεδίων. Αν μας ζητηθεί, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε τρισδιάστατα – μοντελοποιήσουμε την κατασκευή για να παράξουμε φύλλα κοπής, διάτρησης, μοντάζ αλλά και τα φύλλα ανέγερσης