Στατικές μελέτες φέρουσας τοιχοποιίας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων με φέροντα οργανισμό από άοπλη, διαζωματική και οπλισμένη τοιχοποιία ενώ υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού της τοιχοποιίας και με άλλα υλικά π.χ. εμφανής στέγη, ξύλινο δάπεδο, υπόγειο, μεμονωμένα υποστυλώματα και δοκάρια. 

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής φάσματος σχεδιασμού είτε κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2003) είτε κατά τον Ευρωκώδικα 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών). Ο έλεγχος των τοιχοποιιών γίνεται βάση των διατάξεων του Ευρωκώδικα 6 (Σχεδιασμός Κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία) , η διαστασιολόγηση των στοιχείων σκυροδέματος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος) και η διαστασιολόγηση των ξύλινων κατασκευών με τον Ευρωκώδικα 5 (Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών). 

Η επίλυση του στατικού μοντέλου γίνεται με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια. Κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, πολύ πριν το στάδιο της στατικής μελέτης, ο μελετητής θα πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι μορφές κτιρίων που έγιναν δυνατές με την χρήση υλικών όπως ο χάλυβας και το σκυρόδεμα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν από τοιχοποιία. 

Η χρήση κάθε δομικού υλικού πρέπει πάντα να γίνεται μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του και να μην υπάρχει απαίτηση να επιδείξει ιδιότητες που δεν διαθέτει. Τηρώντας όμως ο μελετητής που έχει αναλάβει την αρχιτεκτονική σύνθεση κάποιους βασικούς κανόνες σχεδιασμού και ελέγχοντας κατά την κατασκευή ότι εφαρμόζεται ο ορθός τρόπος δόμησης των τοιχοποιιών μπορεί να είναι βέβαιος ότι το κτίριο θα επιδείξει πολύ ικανοποιητική συμπεριφορά ακόμα και σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις. 

Κάθε στατική μελέτη συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεύχος υπολογισμών, σχέδια ξυλοτύπων για κάθε στάθμη και ένα δελτίο τρωτότητας της κατασκευής όπου θα επισημαίνεται o φέρων οργανισμός της κατασκευής ποιους κανόνες «καλής» σεισμικής συμπεριφοράς πληροί και ποιους όχι. Έτσι θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του μελετητή να προβεί εάν επιθυμεί σε διορθώσεις στον σχεδιασμό του φέροντα οργανισμού.