Μελέτες επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια

Η στατική μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού γίνεται με εφαρμογή του Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ, ΦΕΚ 42/Β/20-1-2012) και του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 (ΕΛΟΤ ΕΝ1998- 3:2005). Για την εκπόνηση των μελετών γίνεται χρήση ειδικευμένου λογισμικού. Το λογισμικό αυτό έχει εκτεταμένως χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές στο πεδίο της αποτίμησης και σεισμικής αναβάθμισης κτιρίων τόσο σε μελέτες εφαρμογής όσο και σε ερευνητικά έργα υποστήριξης των κανονισμών. 

Επίσης έχει ελεγχθεί πολλάκις ως προς την αξιοπιστία του με εφαρμογές ακόμα και σε πειράματα πραγματικής κλίμακας , όπου έδειξε αξιοσημείωτη ακρίβεια πρόβλεψης συμπεριφοράς.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή τόσο του Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 3 όσο και του Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) δεν θα περιοριστεί σε χρήση ελαστικών μεθόδων ανάλυσης αλλά θα γίνει και χρήση μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης (μη γραμμική στατική ανάλυση ΚΑΙ ανάλυση χρονοϊστορίας με χρήση επιταχυνσιογραφημάτων συμβατών με τα φάσματα του Κανονισμού). 

Επίσης εφόσον απαιτηθεί θα ληφθεί υπόψη και η συμμετοχή των τοιχοπληρώσεων στο προσομοίωμα ακόμα και στην μη γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας με χρήση κατάλληλων μοντέλων. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ο βέλτιστος ανασχεδιασμός-ενίσχυση του δομήματος με κύριο στόχο την οικονομικότερη για τον πελάτη λύση αναβάθμισης. Η μελέτη περιλαμβάνει δυο φάσεις: 1.τη Φάση της Αποτίμησης και 2. τη Φάση του Ανασχεδιασμού.