Αρχιτεκτονικές μελέτες

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο. Αφορά τη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίες κατασκευές στο χώρο, καθώς και ειδικότερες μελέτες όπως διαρρυθμίσεις (διακοσμήσεως εσωτερικών), διαμορφώσεις υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτηριοδομικών θεμάτων, μελέτη εφαρμογής. 

Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα και τις επιμέρους εγκαταστάσεις. Το γραφείο μας σχεδιάζει αναδεικνύοντας τις ιδιαιτεροτήτες κάθε χρήσης και κάθε φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Με την διατήρηση των ανθρώπινων ποιοτήτων στην μορφολογία, την κλίμακα και τα υλικά, τα κτήρια επιτυγχάνουν την φιλική τους ένταξη στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον. Η αξιοποίηση ενός ευρέως φάσματος πρακτικών, σχετικές με το χειρισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ηλιακής, των υδάτων, του ανέμου και του εδάφους, προτάσσουν τις περιβαλλοντικές σχεδιαστικές παραμέτρους κάθε έργου και τελικά την υλοποίηση μιας βιώσιμης κατασκευής. 

Θεωρώντας την αρχιτεκτονική μελέτη ως το πιο ουσιαστικό στάδιο στην διαμόρφωση του χώρου καταφέρνουμε να ανταπεξέλθουμε στις παραπάνω απαιτήσεις, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών καθώς και την μοναδικότητα της κάθε κατασκευής.